Znajdź przesyłkę

Szukaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu na obiektach Farmada Transport Sp. z o.o.

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Farmada Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37 (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email farmada.dane@neuca.pl.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Farmada Transport Sp. z o.o (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który Farmada Transport Sp. z o.o uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, bezpieczeństwa produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.

  1. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez Farmada Transport Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów.

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

  1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych. Na Pani/Pana wniosek Farmada Transport Sp. z o.o dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile możliwe będzie zidentyfikowanie Pani/Pana na nagraniach, a dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy Farmada Transport Sp. z o.o przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, listownie na adres siedziby Farmada Transport Sp. z o.o. z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub na adres poczty elektronicznej: farmada.dane@neuca.pl.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu oraz możliwości wstępu na teren obiektu.

  1. PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.