Znajdź przesyłkę

Szukaj

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Farmada Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37 (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email farmada.dane@neuca.pl.

III. ŹRÓDŁO DANYCH

Mogliśmy uzyskać Pani/Pana dane osobowe z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od Pani/Pana,
 • za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje Panią/Pana do pracy) – w takim przypadku przetwarzamy dane kontaktowe oraz dane zawarte w przekazanych na dokumentach aplikacyjnych – w szczególności CV,
 • niektóre informacje o Pani/Panu administrator lub działające na jego rzecz agencje rekrutacyjne mogą pozyskiwać także z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, GoldenLine, czy platform rekrutacyjnych – w takim przypadku przetwarzać będzie Pani/Pane dane osobowe zamieszczone na tych portalach. W takim wypadku zostanie Pani/Pan poinformowany o tym przy pierwszym kontakcie.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uczestnictwa przez Panią/Pana w realizowanych w FARMADA TRANSPORT  Sp. z o.o.:

 1. procesach rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia i realizacji umowy – na podstawie:
  •  art. 6 ust. 1 lit. b ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim zakres przetwarzanych danych osobowych w procesie rekrutacji wynika z przepisów Kodeksu Pracy.
  • art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w zakresie w jakim w dokumentach aplikacyjnych zostały zamieszczone przez Panią/Pana dane osobowe wykraczające poza zakres przepisów Kodeksu Pracy.
 1. selekcjach dokumentów kandydatów aplikujących na praktykę absolwencką (studencką) lub staż, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu kwalifikacji również w celu zawarcia i realizacji umowy o praktykę absolwencką (studencką) albo staż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO,
 2. przyszłych procesach rekrutacyjnych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody,
 3. badania opinii kandydatów dotyczących przebiegu procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji.
 4. W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie obrona roszczeń.

V. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez FARMADA TRANSPORT  Sp. z o.o. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) w szczególności podmiotom z Grupy Neuca, dostawcom rozwiązań IT, w tym dostawcą systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pani/Pan swoją aplikację do FARMADA TRANSPORT  Sp. z o.o., agencjom z którymi współpracujemy w ramach prowadzenia procesów rekrutacyjnych, podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 2. Dane osobowe praktykantów i stażystów z którymi zostaną zawarte umowy, będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywana była praktyka/staż.
 3. Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy.
 4. Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres 1 roku od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
 3. prawo żądania  sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od FARMADA TRANSPORT  sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby FARMADA TRANSPORT  Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy FARMADA TRANSPORT  Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można wnieść listownie na adres siedziby FARMADA TRANSPORT  Sp. z o.o. z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: farmada.dane@neuca.pl.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do  wzięcia udziału w rekrutacji na wolne stanowiska pracy oraz na staż/praktyki.

X. INFORMACJA O ZAUTMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.