Znajdź przesyłkę

Szukaj

WARUNKI ZLECENIA

 

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania i przekazania pracownikowi Farmada Transport Sp. z o.o. przed realizacją zlecenia kopii:
 • aktualnej licencji na transport krajowy lub międzynarodowy (w zależności od zlecenia);
 • dokumentów wymaganych przez Farmada Transport Sp z o.o.:
  • wpis do ewidencji lub KRS
  • NIP
  • REGON
  • aktualne OCP w wysokości 100 000 € (Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania i okazania ważnego ubezpieczenia OCP drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym jeśli wymagane pokrywającego odpowiedzialność Przewoźnika za szkody wynikłe z całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru, za jego uszkodzenie lub za niedotrzymanie warunków przewozu, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy). Pod pojęciem „Przewoźnik” rozumie się także kierowcę lub inną osobę faktycznie wykonującą wymienione w warunkach zlecenia czynności.
 1. Przewoźnik zobowiązany jest aby kierowca pojazdu posiadał sprawny i stale włączony telefon komórkowy zainstalowany w pojeździe wraz z zestawem głośnomówiącym wymaganym przez przepisy Kodeksu Drogowego.
 2. W przypadku przewozu wymagającego temperatury kontrolowanej pojazd Przewoźnika musi być wyposażony w:
 • zabudowę izotermiczną skrzyni ładunkowej,
 • sprawny agregat chłodniczy z odrębnym źródłem zasilania,
 • termograf elektroniczny z możliwością wydruku (na żądanie) i aktualne świadectwo legalizacji,
 1. W przypadku przewozu towaru typu food dodatkowo kierowca musi posiadać:
  • książkę kontroli sanitarnej pojazdu, książkę mycia i dezynfekcji pojazdu;
  • zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne kierowcy.

Przewoźnik potwierdza powyższe poprzez przyjęcie zlecenia.

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do dotrzymywania umówionych terminów załadunku i rozładunku towarów oraz dotrzymywania określonych w zleceniu warunków przewozu, w szczególności temperatury w skrzyni ładunkowej w czasie przewozu i postoju. W przypadku niepodstawienia się pojazdu pod załadunek w określonym w zleceniu oknie czasowym Farmada Transport uprawniona jest do wystawienia kary umownej w wysokości stanowiącej dwukrotność uzgodnionego wynagrodzenia brutto.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest do dokładnego wypełniania odpowiednimi danymi wszystkich pozycji w dokumentach wymaganych przez pracowników Farmada Transport Sp. z o.o.; UWAGA: na dokumencie przewozowym przy podjęciu ładunku należy umieścić w polu, gdzie podpisuje się kierowca następujące informacje : nazwa firmy, którą reprezentuje oraz pieczątka firmowa i czytelny podpis kierowcy (w miejscu potwierdzenia przyjęcia towaru do przewozu).
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonaniu zlecenia, szkody w towarze itp. Przewoźnik zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z pracownikami Farmada Transport Sp. z o.o.
 4. W sytuacjach wymagających postoju podczas realizacji przewozu na rzecz Farmada Transport Sp. z o.o. Przewoźnik zobowiązany jest pozostawić pojazd wraz z towarem na należycie oznakowanych i monitorowanych parkingach strzeżonych.
 5. Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu dokumentów wymaganych podczas doręczania przesyłek dla firm zewnętrznych zgodnie ze zleceniem lub innych dokumentów wymaganych do zwrotu w terminie 5 dni od daty dostarczenia przesyłek. 
 6. Przewoźnik zobowiązany jest do dopilnowania prawidłowego załadunku i rozmieszczenia towaru na samochodzie.
 7. W przypadku transportu towaru w temperaturze kontrolowanej Przewoźnik zobowiązany jest do transportowania przewożonego towaru z zachowaniem wskazanej w dokumentacji temperatury przewozu w okresie od przejęcia towaru do wydania. W tym zakresie Przewoźnik zobowiązany jest kontrolować temperaturę w przestrzeni ładunkowej w trakcie wykonywania zlecenia transportowego a dokumentację potwierdzającą właściwe warunki transportu (wydruk z termografu) przedstawiać w momencie dostawy oraz dołączać do dokumentacji transportowej.
 8. W nagłych przypadkach Przewoźnik zobowiązany jest do zmiany trasy zgodnie z dyspozycją zlecającego.
 9. Przewoźnik odpowiada wobec firmy Farmada Transport Sp. z o.o. i jej klientów za wszelkie szkody powstałe w związku z przewozem towaru, w szczególności w związku z nieprawidłowym wypełnieniem lub zagubieniem dokumentów, opóźnieniami w załadunku, przewozie i dostawie towarów, opóźnienia w dostarczeniu dokumentów związanych z przewozem, a także szkód powstałych z związku z przewozem wykonywanym przez Przewoźnika.
 10. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo regresu w przypadku wystąpienia opóźnień w odbiorze/dostawie towaru, zwrocie palet EUR, a także z tytułu szkód w przewożonej przesyłce.
 11. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniobiorcę z postanowień zawartych w niniejszej umowie w tym w szczególności nieprawidłowym wypełnieniu lub zgubieniu dokumentów, opóźnieniach w załadunku, przewozie i dostawie Farmada Transport Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości frachtu. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej do wysokości 100% frachtu w przypadku niedotrzymana warunków zlecenia.
 12. Przewoźnik zobowiązuje się do nie realizowania dodatkowego załadunku lub jego odsprzedania osobom trzecim jak również dokonywania dodatkowych załadunków lub przeładunków bez pisemnej zgody Farmada Transport Sp. z o.o. pod groźbą nie zapłacenia należnego wynagrodzenia.
 13. Przewoźnik zobowiązany jest - w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie jednego roku po jej rozwiązaniu - do powstrzymania się od świadczenia bezpośrednio lub pośrednio na rzecz klientów Spółki Farmada Transport usług przewozowych, spedycyjnych lub logistycznych, jak również od oferowania klientom Spółki świadczenia takich usług. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika tego obowiązku, Przewoźnik zapłaci na żądanie i na rzecz Spółki – za każdy przypadek naruszenia - karę umowną w wysokości 100 000 zł. (sto tysięcy złotych)
 14. W przypadku zlecenia zwrotu palet EUR Przewoźnik w momencie dostarczenia towaru zobowiązany jest do wymiany zwrotnej palet EUR w stosunku 1:1 i dostarczenia tych palet do klienta lub magazynów Neuca S.A.. W wypadku gdy odbiorca nie posiada palet EUR do wymiany Przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania zapisu i potwierdzenia przez odbiorcę faktu braku zwrotu palet na odpowiednich dokumentach. Jeżeli zwrot palet nie zostanie dokonany w terminie 3 dni od wykonania zlecenia Farmada Transport Sp. z o.o. uprawniona będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości 50,00 pln za każdą niezwróconą paletę. Jednocześnie Przewoźnik oświadcza, iż dobrowolnie poddaje się ewentualnej egzekucji z tytułu przedmiotowej kary umownej i wyraża zgodę na potrącenie przez Farmada Transport Sp. z o.o. kwoty kary z należnego wynagrodzenia.
 15. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z innych tytułów oraz odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 16. W przypadku rozliczeń płatnych za kilometr za podstawę rozliczenia odległości pomiędzy ustalonymi punktami załadunku i rozładunku uznaje się odległość wyliczoną przez system TMS.
 17. Płatność następuje w terminie określonym w zleceniu , przy czym warunkiem terminowego dokonania płatności jest zwrot dokumentów transportowych we wskazanym terminie oraz podłączenie do faktury potwierdzonego zlecenia i warunków zlecenia.
 18. Przewoźnik zobowiązuje się do zwrotu potwierdzonych dokumentów towarzyszących dostawie w ciągu 5 dni roboczych od daty zrealizowania usługi. W przypadku opóźnienia w zwrocie ww dokumentów powyżej 2 dni roboczych od pierwotnego terminu, Farmada Transport Sp. z o.o. jest uprawniona do obniżenia wartości frachtu o 10%. W przypadku opóźnienia powyżej 7 dni roboczych od pierwotnego terminu zwrotu potwierdzonych dokumentów Farmada Transport jest uprawniona do obniżenia kwoty frachtu o 50% pierwotnej wartości. Farmada Transport zastrzega sobie również prawo do wstrzymania zapłaty należnego wynagrodzenia.
 19. Niniejszym oświadczamy, iż firma Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, NIP: 9562242026  jest płatnikiem podatku VAT i wyrażamy zgodę na wystawianie faktur bez naszego podpisu.