Znajdź przesyłkę

Szukaj

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Farmada Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37 (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email farmada.dane@neuca.pl.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na podstawie:

 

 1. podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w tym w celu kontaktu, prawidłowych rozliczeń i obsługi ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1. lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”),

 

 1. rozliczeń księgowo-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO - wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej,

 

 1. obsługi, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Farmada Transport Sp. z o.o. - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa,

 

 1. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora - podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, za który Farmada Transport Sp. z o.o. uznaje w szczególności możliwość przedstawiania informacji o swoich produktach i usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.

 

IV. ŹRÓDŁO DANYCH

Mogliśmy uzyskać Pani/Pana dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od Pani/Pana,
 2. niektóre informacje o Pani/Panu administrator może pozyskiwać także ze źródeł publicznie dostępnych (np. z rejestrów publicznych takich jak: CEIDG,  lub Państwa stron www) - zakres przetwarzanych danych obejmuje kategorie danych:  dane ujawnione w rejestrach oraz na Państwa stronach www – w szczególności dane teleadresowe, nazwa firmy, numer NIP/REGON, zawód.

V. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Farmada Transport Sp. z o.o. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, archiwizacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy,
 2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 4. do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, tj. prawo otrzymania od Farmada Transport Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Farmada Transport Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw , na adres poczty elektronicznej: farmada.dane@neuca.pl lub adres siedziby Farmada Transport Sp. z o.o. z dopiskiem „Dane Osobowe”.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.