Znajdź przesyłkę

Szukaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy z Przewoźnikiem oraz przetwarzaniu danych osobowych pracowników/współpracowników kontrahenta - Przewoźnika

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług przewozowych (dalej: Umowa) jest Farmada Transport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: farmada@neuca.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

  1. CELE, PODSTAWY PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, przez okres i na podstawie:

  1. a) związanych z realizacją Umowy, w tym w celu kontaktu, prawidłowych rozliczeń i obsługi ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przewarzane w tych celach przez okres realizacji Umowy, a następnie przez okres 6 lat (okres przedawnienia roszczeń). Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1. lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”), a uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami,
  2. b) rozliczeń księgowo-podatkowych – przez okres 6 lat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego),
  3. c) podstawą prawną pozyskiwania i udostępniania w okresie realizacji Umowy danych osobowych dotyczących Przewoźników oraz pracowników i współpracowników Przewoźników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora oraz Przewoźnika (udostępniającego dane) jest umożliwienie realizacji zawartej Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w kwestionariuszu osobowym. Ww. podmiotom przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jeżeli zgodnie z art. 21 RODO wykażą swoją szczególną sytuację uzasadniającą konieczność zaprzestania przetwarzania ich danych,
  4. d) podstawą prawną pozyskiwania i udostępniania w okresie realizacji Umowy danych osobowych dotyczących Przewoźników oraz pracowników i współpracowników Przewoźników (imię, nazwisko, PESEL) dokonujących wpłat gotówkowych w instytucjach finansowych w imieniu NEUCA S.A. oraz pozostałych spółek z Grupy NEUCA, jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie realizacji zawartej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ww. podmiotom przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jeżeli, zgodnie z art. 21 RODO, wykazana zostanie szczególna sytuacja uzasadniająca konieczność zaprzestania przetwarzania danych takiego podmiotu. Jednocześnie złożenie skutecznego sprzeciwu wobec udostępniania ww. danych osobowych w okresie realizacji Umowy skutkowało będzie brakiem możliwości współpracy z taką osobą.

Dane osobowe w postaci wizerunku pracownika/współpracownika Przewoźnika będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wizerunek będzie przetwarzany przez czas niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

IV ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT i podmiotom należącym do Grupy NEUCA, przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z poleceniami administratora.

Dane Przewoźników oraz pracowników i współpracowników Przewoźników mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy.

  1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, podmiot danych może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych przez administratora z uwagi na swoją szczególną sytuację. Podmiotowi danych przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Podmiot Danych ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VII. INFORMACJA O WYMOGU /DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Przewoźnik jest zobowiązany przekazać swoim pracownikom i współpracownikom niniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności w zakresie pkt. 2 lit. c i d.

Niniejsze informacje, za wyjątkiem pkt. 12, nie dotyczą Przewoźników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych.

VIII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu