Znajdź przesyłkę

Szukaj

WARUNKI ZLECENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM/ FARMACEUTYCZNE

Wymagana Polisa OCP/OCS z klauzulą ubezpieczenia leków w wysokości 300 tys € !!! 

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania i przekazania kopii przed realizacją zlecenia:
 • aktualnej licencji na transport krajowy lub międzynarodowy (w zależności od zlecenia);
 • dokumentów wymaganych przez Farmada Transport:
  • wpis do ewidencji lub KRS
  • NIP
  • REGON
  • aktualne OCP (Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania i okazania ważnego ubezpieczenia OCP drogowego w ruchu międzynarodowym jeśli wymagane pokrywającego odpowiedzialność Przewoźnika za szkody wynikłe z całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru, za jego uszkodzenie lub za niedotrzymanie warunków przewozu, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy . Ubezpieczenie OCP powinno przewidywać sumę gwarancyjną dostosowaną do rodzaju przesyłki, jednakże nie niższą niż:

1) 300 000 EUR lub równowartość w innej walucie, w przypadku wykonywania przewozu pojazdem o ładowności do 24 t (33mplt)

2) 200 000 EUR równowartość w innej walucie, w przypadku wykonywania przewozu pojazdem o ładowności do12 t (22mplt)

3) 150 000 EUR równowartość w innej walucie, w przypadku wykonywania przewozu pojazdem o ładowności do2 t (8mplt)

 Pod pojęciem „Przewoźnik” rozumie się także kierowcę lub inną osobę faktycznie wykonującą wymienione w warunkach zlecenia czynności.

 • sprawnego i stale włączonego telefonu komórkowego zainstalowanego w pojeździe;
 • zabudowy izotermicznej skrzyni ładunkowej w przypadku określonej zleceniem temperatury przewozu
 • sprawnego agregatu chłodniczego z odrębnym źródłem zasilania w przypadku określonej zleceniem temperatury przewozu;
 • termografu elektronicznego z możliwością wydruku (na żądanie) i aktualnego świadectwa legalizacji
 • książki kontroli sanitarnej pojazdu, książki mycia i dezynfekcji pojazdu
 • opcjonalnie:
  • zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne kierowcy.
  • certyfikat wzorcowania urządzeń pomiarowych
  • ważne certyfikat ATP
  • certyfikat / zaświadczenie mapowania rozkładu temperatury w przestrzeni ładunkowej

      Przewoźnik potwierdza powyższe poprzez przyjęcie zlecenia.

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do:
 • dotrzymywania umówionych terminów załadunku i rozładunku towarów oraz dotrzymywania określonych w zleceniu warunków przewozu, w szczególności temperatury w skrzyni ładunkowej w czasie przewozu i postoju;
 • sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wyczerpujące, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zastrzeżeń, przewoźnik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania firmy Farmada Transport o pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w przyszłości;
 • dokładnego wypełniania odpowiednimi danymi wszystkich pozycji w dokumentach wymaganych przez pracowników Farmada Transport, w szczególności na dokumencie CMR: dat załadunku i rozładunku, godziny załadunki i rozładunki, temperatury przewozu

UWAGA: na dokumencie przewozowym CMR przy podjęciu ładunku należy umieścić w polu, gdzie podpisuje się kierowca następujące informacje: nazwa firmy, którą reprezentuje oraz pieczątka firmowa i podpis kierowcy (w miejscu potwierdzenia przyjęcia towaru do przewozu).

 • realizujący zlecenie jest zobowiązany do pozyskania u załadowcy dokumentów uzupełniających jak: WZ, FV i ewentualne certyfikaty niezbędne do realizacji usługi transportu
 • natychmiastowego kontaktu z firmą Farmada Transport w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonaniu zlecenia, szkody
 • w towarze;
 • Wszelkie przerwy i postoje w realizacji zlecenia powinny być realizowane na parkingach i miejscach strzeżonych. Zwrot dokumentów przewozowych z potwierdzeniem zrealizowania usługi oraz wydrukiem temperatury z przebiegu całej trasy w terminie do 14 dni kalendarzowych. Nie dotrzymanie powyższego przewiduje nałożenie kary w wysokości 100 zł za dzień zwłoki. 
 1. Przewoźnik jest zobowiązany do dopilnowania prawidłowego załadunku i rozmieszczenia towaru na samochodzie.
 2. Przewoźnik nie ma prawa wykonywać przeładunku przesyłki oraz łączenia ładunków, chyba że zgodę na to wyrazi Zleceniodawca.
 3. W nagłych przypadkach Przewoźnik zobowiązany jest do zmiany trasy zgodnie z dyspozycją zlecającego.
 4. Przewoźnik odpowiada wobec firmy Farmada Transport i jej klientów za wszelkie szkody powstałe w związku z przewozem towaru, w szczególności w związku z nieprawidłowym wypełnieniem lub zagubieniem dokumentów, opóźnieniami w załadunku, przewozie i dostawie towarów, opóźnienia w dostarczeniu dokumentów związanych z przewozem, a także szkód powstałych z związku z przewozem wykonywanym przez Przewoźnika.
 5. Farmada Transport zastrzega sobie prawo regresu w przypadku wystąpienia opóźnień w odbiorze/dostawie towaru, zwrocie palet EUR, a także z tytułu szkód w przewożonej przesyłce.
 6. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniobiorcę z postanowień zawartych w niniejszej umowie w tym w szczególności nieprawidłowym wypełnieniu lub zgubieniu dokumentów, opóźnieniach w załadunku, przewozie i dostawie Farmada Transport przysługiwać będzie kara umowna w wysokości frachtu. Farmada Transport zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej do wysokości frachtu w przypadku niedotrzymana warunków zlecenia.
 7. Przewoźnik zobowiązuję się do nie realizowania dodatkowego załadunku lub jego odsprzedania bez pisemnej zgody Farmada Transport pod rygorem nie zapłacenia należnego wynagrodzenia.
 8. Przewoźnik zobowiązany jest - w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie jednego roku po jej rozwiązaniu - do powstrzymania się od świadczenia bezpośrednio lub pośrednio na rzecz klientów Spółki Farmada Transport usług przewozowych, spedycyjnych lub logistycznych, jak również od oferowania klientom Spółki świadczenia takich usług. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika tego obowiązku, Przewoźnik zapłaci na żądanie i na rzecz Spółki – za każdy przypadek naruszenia - karę umowną w wysokości 25 000 zł.
 9. W przypadku zlecenia zwrotu palet EUR Przewoźnik w momencie dostarczenia towaru zobowiązany jest do wymiany zwrotnej palet EUR w stosunku 1:1 i dostarczenia tych palet do magazynów Neuca S.A.. W wypadku gdy odbiorca nie posiada palet EUR do wymiany Przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania zapisu i potwierdzenia przez odbiorcę faktu braku zwrotu palet na odpowiednich dokumentach. Jeżeli zwrot palet nie zostanie dokonany w terminie 14 dni od wykonania zlecenia Farmada Transport uprawniona będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości 50,00 pln za każdą niezwróconą paletę. Jednocześnie Przewoźnik oświadcza, iż dobrowolnie poddaje się ewentualnej egzekucji z tytułu przedmiotowej kary umownej i wyraża zgodę na potrącenie przez Farmada Transport kwoty kary z należnego wynagrodzenia.
 10. Płatność następuje w terminie określonym w zleceniu liczonym od dnia dostarczenia faktury, przy czym warunkiem terminowego dokonania płatności jest zwrot dokumentów transportowych we wskazanym terminie oraz podłączenie do faktury potwierdzonego zlecenia wraz z warunkami zlecenia. Dodatkowo w przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo przekroczenia granicy oraz potwierdzony, oryginalny odcinek 5 dokumentu T2. W przypadku braku zwrotu dokumentów lub zwrotu dokumentów niekompletnych Farmada Transport zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty należnego wynagrodzenia. Płatność wyrażona w walucie obcej podlega przeliczeniu na PLN wg średniego kursu obowiązującego w NBP w dniu planowanego załadunku przesyłki.
 11. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Zlecenia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Przewoźnik ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a przede wszystkim z przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r, oraz przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 12. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z innych tytułów oraz odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 13. Niniejszym oświadczamy, iż firma Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, NIP:  9562242026  jest płatnikiem podatku VAT i wyrażamy zgodę na wystawianie faktur bez naszego podpisu.
 14. Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami przewozowymi oraz podpisanym zleceniem transportowym na podany adres : Farmada Transport, Dział Rozliczeń, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. Faktura VAT wraz z dokumentami powinna zostać dostarczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności. Dostarczenie prawidłowo wystawionych dokumentów przyspieszy i usprawni proces zapłaty.