Znajdź przesyłkę

Szukaj

WARUNKI ZLECENIA

Wymagana Polisa OCP/OCS z klauzulą ubezpieczenia leków w wysokości 300 tys € !!!

1. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania i przekazania kopii przed realizacją zlecenia:

 • aktualnej licencji na transport krajowy lub międzynarodowy (w zależności od zlecenia);
 • dokumentów wymaganych przez Farmada Transport Sp z o.o. :
  • wpis do ewidencji lub KRS,
  • NIP
  • REGON
  • aktualne OCP (Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania i okazania ważnego ubezpieczenia OCP drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym jeśli wymagane pokrywającego odpowiedzialność Przewoźnika za szkody wynikłe z całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru, za jego uszkodzenie lub za niedotrzymanie warunków przewozu, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy (w przypadku przewozów farmaceutycznych z klauzulą ubezpieczenia leków). Pod pojęciem „Przewoźnik” rozumie się także kierowcę lub inną osobę faktycznie wykonującą wymienione w warunkach zlecenia czynności.

Pojazd przewoźnika musi posiadać:

 • sprawny i stale włączony telefon komórkowy;
 • zabudowę izotermiczną skrzyni ładunkowej w przypadku określonej zleceniem temperatury przewozu;
 • sprawny agregat chłodniczy z odrębnym źródłem zasilania w przypadku określonej zleceniem temperatury przewozu;
 • termograf elektroniczny z możliwością wydruku (na żądanie) i aktualne świadectwa wzorcowania\kalibracji;
 • książkę kontroli sanitarnej pojazdu, książkę mycia i dezynfekcji pojazdu;
 • certyfikat\zaświadczenie mapowania rozkładu temperatury w przestrzeni ładunkowej;
 • opcjonalnie:
  • zaświadczenie sanitarno-epidemiologicznego kierowcy;
  • ważny certyfikatu ATP.

Przewoźnik potwierdza powyższe poprzez przyjęcie zlecenia.

2. Przewoźnik zobowiązuje się do:

 • dotrzymywania umówionych terminów załadunku i rozładunku towarów oraz dotrzymywania określonych w zleceniu warunków przewozu, w szczególności temperatury w skrzyni ładunkowej w czasie przewozu i postoju;
 • dokładnego wypełniania odpowiednimi danymi wszystkich pozycji w dokumentach wymaganych przez pracowników Farmada Transport; UWAGA: na dokumencie przewozowym przy podjęciu ładunku należy umieścić w polu, gdzie podpisuje się kierowca następujące informacje: nazwa firmy, którą reprezentuje oraz pieczątka firmowa i podpis kierowcy (w miejscu potwierdzenia przyjęcia towaru do przewozu);
 • natychmiastowego kontaktu z firmą Farmada Transport Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonaniu zlecenia, szkody w towarze;
 • nie pozostawiania pojazdu wraz z towarem w miejscach innych niż tereny oddziałów Neuca S.A. lub parkingi strzeżone;
 • zwrotu dokumentów otrzymanych podczas odbioru towaru w momencie rozładunku towaru w magazynach Neuca S.A. , zwrotu dokumentów wymaganych podczas doręczania przesyłek dla firm zewnętrznych zgodnie ze zleceniem lub innych dokumentów wymaganych do zwrotu w terminie 5 dni od daty dostarczenia przesyłek;
 • do przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad, wytycznych, norm Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w zakresie w jakim dotyczą transportu.

3. Przewoźnik zobowiązany jest do dopilnowania prawidłowego załadunku i rozmieszczenia towaru na samochodzie.

4. W nagłych przypadkach Przewoźnik zobowiązany jest do zmiany trasy zgodnie z dyspozycją zlecającego.

5. Przewoźnik odpowiada wobec firmy Farmada Transport Sp. z o.o. i jej klientów za wszelkie szkody powstałe w związku z przewozem towaru, w szczególności w związku z nieprawidłowym wypełnieniem lub zagubieniem dokumentów, opóźnieniami w załadunku, przewozie i dostawie towarów, opóźnienia w dostarczeniu dokumentów związanych z przewozem a także szkód powstałych z związku z przewozem wykonywanym przez Przewoźnika.

6. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo regresu w przypadku wystąpienia opóźnień w odbiorze/dostawie towaru, zwrocie palet EUR, ,a także z tytułu szkód w przewożonej przesyłce.

7. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniobiorcę z postanowień zawartych w niniejszej umowie w tym w szczególności nieprawidłowym wypełnieniu lub zgubieniu dokumentów, opóźnieniach w załadunku, przewozie i dostawie Farmada Transport Sp. z o.o. przysługiwać będzie kara umowna w wysokości frachtu. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej do wysokości frachtu w przypadku niedotrzymana warunków zlecenia.

8. Przewoźnik zobowiązuję się do nie realizowania dodatkowego załadunku lub jego odsprzedania bez pisemnej zgody Farmada Transport Sp. z o.o. pod groźbą nie zapłacenia należnego wynagrodzenia.

9. Przewoźnik oświadcza, że on oraz jego kierowcy (a także jego podwykonawcy o ile tacy wykonują przewóz) odbyli szkolenia w zakresie wymogów DPD. Szkolenia winny być przeprowadzane przez Przewoźnika regularnie (szkolenia wstępne i okresowe) i być oparte o pisemne procedury Farmada Transport Sp. z o. o. Szkolenia powinny obejmować m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem towarów, identyfikowaniem towarów, ujawnieniem towarów sfałszowanych. Przewoźnik zobowiązany jest prowadzić dokumentację wykonanych szkoleń, ich zakresu wraz z listą uczestników. Okres przechowywania dokumentacji ze szkoleń wynosi 5 lat. Farmada Transport Sp. z o.o. jest zobowiązana dostarczyć Przewoźnikowi niezbędne procedury, instrukcje, wytyczne. Przewoźnik lub/i kierowca zobowiązuje się do uczestniczenia  w testach oraz w innych formach sprawdzania posiadanych kwalifikacji w zakresie jakości świadczenia usług przewozowych i regulaminów oraz instrukcji obowiązujących w Farmada Transport Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia braku dowodów na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla kierowcy przez Przewoźnika w zakresie przewozu towarów farmaceutycznych, Farmada Transport Sp. z o.o. ma prawo niedopuszczenia takiego kierowcy do świadczenia usługi przewozu i nałożenia odpowiednich kar na Przewoźnika.

10. Przewoźnik zobowiązany jest - w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie jednego roku po jej rozwiązaniu - do powstrzymania się od świadczenia bezpośrednio lub pośrednio na rzecz klientów Spółki Farmada Transport Sp. z o.o. usług przewozowych, spedycyjnych lub logistycznych, jak również od oferowania klientom Spółki świadczenia takich usług. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika tego obowiązku, Przewoźnik zapłaci na żądanie i na rzecz Spółki – za każdy przypadek naruszenia - karę umowną w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

11. W przypadku zlecenia zwrotu palet EUR Przewoźnik w momencie dostarczenia towaru zobowiązany jest do wymiany zwrotnej palet EUR w stosunku 1:1 i dostarczenia tych palet do magazynów Neuca S.A. W wypadku gdy odbiorca nie posiada palet EUR do wymiany Przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania zapisu i potwierdzenia przez odbiorcę faktu braku zwrotu palet na odpowiednich dokumentach. Jeżeli zwrot palet nie zostanie dokonany w terminie 3 dni od wykonania zlecenia Farmada Transport Sp. z o.o. uprawniona będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości 50,00 pln za każdą niezwróconą paletę. Jednocześnie Przewoźnik oświadcza, iż dobrowolnie poddaje się ewentualnej egzekucji z tytułu przedmiotowej kary umownej i wyraża zgodę na potrącenie przez Farmada Transport Sp. z o.o. kwoty kary z należnego wynagrodzenia.

12. Farmada Transport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z innych tytułów oraz odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

13. Płatność następuje w terminie określonym w zleceniu.

14. Warunkiem terminowego dokonania płatności jest zwrot dokumentów transportowych we wskazanym terminie oraz podłączenie do faktury potwierdzonego zlecenia i warunków zlecenia. W przypadku opóźnienia w zwrocie ww dokumentów powyżej 2 dni roboczych od pierwotnego terminu, Farmada Transport jest uprawniona do obniżenia wartości frachtu o 10%. W przypadku opóźnienia powyżej 7 dni roboczych od pierwotnego terminu zwrotu potwierdzonych dokumentów Farmada Transport Sp z o.o. jest uprawniona do obniżenia kwoty frachtu o 50% pierwotnej wartości. Farmada Transport Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty należnego wynagrodzenia.

15. Niniejszym oświadczamy, iż firma Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, NIP:  9562242026  jest płatnikiem podatku VAT i wyrażamy zgodę na wystawianie faktur bez naszego podpisu.