Znajdź przesyłkę

Szukaj

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Kontrahenta lub osób współpracujących z Kontrahentem w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów z Kontrahentami

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Farmada Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37 (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email farmada.dane@neuca.pl.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na podstawie:

 

 1. podjęcie działań związanych z dążeniem do zawarcia, a następnie zawarciem i realizacją umowy z kontrahentem. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”), a uzasadnionym interesem administratora będzie możliwość zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem, w tym kontakt w sprawie zawarcia oraz jej wykonania, obsługa ewentualnych reklamacji,
 2. rozliczeń księgowo-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO - wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej,
 3. obsługa, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Farmada Transport z o.o. - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f ) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami prawa.

IV. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez administratora:

 1. bezpośrednio od Pani/Pana,
 2. z umowy o współpracy z kontrahentem,
 3. udostępnione przez kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

W związku z realizacją umowy, administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia/firma prowadzonej działalności.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Farmada Transport Sp. z o.o. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, archiwizacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy z kontrahentem,
 2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy,

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, tj. prawo otrzymania od Farmada Transport Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Farmada Transport Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże Farmada Transport Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Farmada Transport Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść uzasadniony sprzeciw na adres poczty elektronicznej: farmada.dane@neuca.pl lub adres siedziby Farmada Transport Sp. z o.o. z dopiskiem „Dane Osobowe”.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika z zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Stronami umowy.

X. INFORMACJA O ZAUTMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.